Påmelding

Til praktisk info 

Artsliste

SFK Knurren inviterer til fiskekamp 14-16 juni 2019

2019 konkurransen vil, som annonsert, få en ny form som vi håper vil være både spennende og gi nye muligheter. «Døgnknurren» er åpent for lag opp til tre deltagere, med fiske fra båt. Som navnet tilsier er fisket fordelt ut over døgnet, med innlagte «pit-stop». I alt vil det fiskes over 22 timer fordelt på døgnet og gjennom helgen. Det fiskes etter alle arter, unntak er torsk, nålefisk, kutlinger (dog ikke svartkutling) og fisk på rødliste (ål og pigghå). Artslisten vil inneholde minstemål for de arter det gjelder. 

«Døgnknurren» går nye veier og legger om til elektronisk innrapportering for å skape en mer involverende konkurranse både for deltagere og publikum, men ikke minst gi deltagerne bedre oversikt over egen fangst. Med elektronisk innrapportering åpnes det i år opp for start fra egen båtplass, men pliktig oppmøte ved første skippermøte og innlevering.

Poengsum baserer seg på lengde innrapportert via portal (med MMS til arrangør som back-up løsning). Fisk utover de med minstemål skal ikke inn for kontroll, men rapporteres kun via foto. Dette setter krav til lesbare bilder for artsbestemmelse og riktig lengde hvor lagene selv er ansvarlig for billedkvalitet. Dersom det er tvil om art må fisk leveres for artsbestemmelse. Fangst som ikke skal inn til kontroll, men som deltagere selv ikke ønsker å ta vare på til eget bruk kan leveres inn for videreformidling til akvariet i Drøbak hvor den vil bli benyttet som for.

Deltageravgift: 500,- pr deltager

Tider

 •        Fredag 17:00: 
 • Skippermøte og utlevering av startkonvolutt og målebrett
 •        Fredag 18:00 – 24:00: Fisketid 1: 
 •        Lørdag 11:00 – 18:00: Fisketid 2: 
 •        Søndag 03:30: SMS-info (erstatter skippermøte)
 •        Søndag 04:00 – 11:00: Fisketid 3: 
   (siste live rapportering 10:59)
 •        Søndag 12:00: Kontroll og innlevering av målebrett og fisk (på akvariet i Drøbak)
 •        Søndag 14:00: Premieutdeling (Sagajordet, Drøbak)
 •        Premiering: Total poengsum basert på lengde og antall arter størsteknurr og plakett for størst eksemplar i hver art.
Revidert tidsskjema

Regler

Deltagere: «Døgnknurren» er en lagkonkonkurranse fra båt, maks 3 pr lag (1 lag pr båt / 2 lag på større båt). Lag som påmeldes kan ikke endres etter første skippermøte, men laget står fritt til å fiske med redusert lag. Hvert lag må ved påmelding oppgi lagnavn, fullt navn og telefonnummer på hvert medlem i laget, båttype og registreringsnummer. Hvert lag må også oppgi hvem som er hovedkontaktperson/skipper. Oppdatert team liste leveres ved første skippermøte.

Profilering: Alle påmeldte båter må benytte tildelt konkurranse/sponsor profilering (merke etc. vil ligge i startkonvolutt).

Poengberegning: Poeng beregnes fra lengde, som innrapporteres fortløpende med bilde. Bilde av fisk skal være på utdelt målebrett. Lagene må påse at innsendte bilder holder lesbar kvalitet for å lese lengde og bestemme art.   Vinner er det lag med høyeste poengsum. Poeng beregnes ut fra lengde, med 100 poeng for lengste fisk, deretter gis prosentvis poeng ut fra lengde på lengste fisk. All fisk som skal telle må innrapporteres med bilde på utdelt målebrett og via arrangørens innmeldingssystem. Se vedlegg for eksempel. Innrapportering skjer via registrert mobiltelefon (hvert lag må ved innregistrering oppgi hvilken telefon laget vil benytte under konkurransen). Se egen veiledning for bruk av innrapporteringssystem.

Live rapportering: Innrapportering via portal med bilde av fiske på utdelt målebrett, dersom art er usikker må fisk leveres inn for kontroll etter fiskeslutt på søndag. Dersom art er usikker skal de innrapporteres som for annen fangst, men art skal stå som «usikker». Resultater vil være tilgjengelig live frem til søndag hvor innsyn begrenses til hvert enkelt team (siste spenning). Vi benytter portaltjenesten til Artsfiske.com – dette betyr at minimum en person pr team må være registrert (og dermed linket) som bruker på Artsfiske.com.

Fiske: Det kan fiskes etter alle arter med unntak av; torsk, nålefisk, kutlinger (dog ikke svartkutling) og fisk på rødliste (ål og pigghå). Artslisten vil inneholde minstemål for de arter det gjelder. Det kan fiskes med inntil 4 stenger samtidig, med opptil 8 kroker per stang. Fisket starter og slutter ved oppgitte tidspunkt. Registrering av fangster skal skje umiddelbart og kun innenfor oppgitte fisketider. 

Alt fiske skal foregå fra båt. Alt fiske skal foregå med stang, men er ikke begrenset til vertikalfiske.

Fiskeområde: Indre Oslofjord fra Akerselva (indre Oslo havn med saltvann) til Horten (linjen Horten havn (59grd25’N) – Revlingen fyr (59grd24’) ) se forøvrig vedlegg med kartutsnitt. Vi minner om fiskeforbud ved elveos, det er skippers ansvar å påse at fiskeregler overholdes.

Sikkerhet: Skipper er ansvarlig for sikkerhet ombord på egen båt, for seg selv og medfiskere. Det er krav om bruk av vest. Drøbaksundet har tidvis sterk strøm og mye skipstrafikk, dette medfører ekstra krav om årvåkenhet og hensyn. 

Regelbrudd: Fisketider er oppgitt og hvert lag er selv ansvarlig for å holde seg innenfor disse. Det er fritt å forflytte seg til ønsket fiskested før fiskestart, men krok skal ikke i vannet utenom fisketider. Brudd på fisketider kan medføre diskvalifisering eller tap av poeng, dette gjelder forøvrig også brudd på andre regler. Regelbrudd og konsekvens avgjøres av protest komitéen.

Protest: Dersom det innleveres protest på et eller flere lag vil en protestkomité på tre personer valgt av arrangør behandle den/disse umiddelbart. Protest komitéens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages.

Premieutdeling: Premieutdeling vil foregå på Sagajordet (rett ovenfor Vindfangerbukta), på Sagajordet finnes det også Thai street food hvor det kan kjøpes både mat og drikke.

Premier:
Simrad (1-4 plass), verdi 35 000
Elbe (Normark Norway AS)
Carhartt
Seatronic (induktiv ladeplate mobil– verdi 900)

Fiskeområder

Nordlig grense
Sørlig grense

Havneinfo Drøbak

Drøbak gjestehavn ligger syd for sentrum og driftes av Frogn Kommune; priser og praktisk info.

Utsett av båt foregår nord for sentrum ved Vindfangerbukta båtforening, utsett betales med kort og prisen i 2018 var 60,- (Prisliste og link til båtforeningen).